Web
Doors
Systems      

این چیست

شما در سایتی هستید که اکوسیستم "مربع" را نشان می دهد.


برای چی

اکوسیستم "مربع" فرصتی را برای تحقق بخشیدن به برخی از نیازها یا خواسته های شما از طریق سازماندهی درآمد منفعل از کاربرد مفهوم "اقتصاد مصرف جدید" فراهم می کند.


کار بعدی چیه

شما باید به پیاده سازی "مربع" اکوسیستم (کل این متن انتقال است) بروید و راهنمای کاربر را بخوانید. سپس باید یک حساب کاربری و آدرس در Blockchain ETHEREUM CLASSIC ایجاد کنید. پس از آن ، باید کلید عمومی آدرس ایجاد شده را به فروشندگانی که از آنها کالا و خدمات خریداری می کنید انتقال دهید. اگر فروشندگان از اکوسیستم "مربع" و مفهوم "اقتصاد جدید مصرف" استفاده کنند ، شما یک سهم سرمایه گذاری از هزینه هر خرید خود را دریافت خواهید کرد.


درب ورودی ...